Archive for Ekim 2007

Gayya-i Aşikar (Açık Batak)

Ekim 19, 2007

acik_batak.jpg

Bila tarih Ankara vilayetinin ecnebi De Goulle ismiyle maruf bulvara nazır demhane (cafe) lerde zemane Mekteb-i Fünun, Senayi-i Nefise ve dahi Mekteb-i Mülkiye’nin muzir, fevk-i deha talebelerince aşkolunduğu tahrirnamede ve defter-i zabitada mukayyettir.

Usul’ü Icra

Oyun, dört civanmert tarafından deste-i elliiki ile icra olunur. İsm-i remz ile; şimal- cenub ve dahi şark- garb. İhale-i fasid-i yek (tek döngülü ihale sistemi) sayesinde eli en yüksek değerle (max bid) alan suhtü (koz) beyan, oyunu deruhte eder velev ki şeriki, suht zikrolunca elini açmış ola. İşte bu demden beri sahib-i ihale oyunu meşk, etraf suspus vaziyette bu icra-i harikuladeyi ancak sarf-ı nazar eylerler (yani kozcu oynar, abuk sabuk konuşmak, fikir yürütmek yok). Gaye on üç elin tamamını, hiç olmazsa nisb-i ihale kadarını hane-i şahsilerine kaydetmektir (batma da da naparsan yap).

Taktik-i Muvaffakiyet

a) Sahib-i İhale

İmdi, evvelen suhtün derdest edilmesi vaciptir ta ki seyriyata müteallik başka illet olmaya, çün rakibin lesa-i evrakı mümkündür. (daha parlak bi fikrin yoksa kozu bitir önce abi, kağıtlara çakabilirler).

Bir remz’in imamesi (birli, as) sende, misalen kerimesi (kız) şerikinde ise dibden bir zelili (küçük kağıt) nesh et. (alttan kağıt dürt yerse kıza el yap)

Bir remz’in hem imamesi hem kerimesi şerikinde mevcud iken, şark (sağındaki oyuncu) o remz den bir aded serd ettiği vakit, şerikinden kerimeyi akl (sürmek) et (enpassant). Velev ki o remzden senin elinde asgari iki aded mevcud ola. (es geç abi, papaza iş yapıcak keriz)

b) rakib

Yeser (ihalecinin sağından gelmek) iken bir remz’in imamesini akl’et akabinde kerime-i aşikar’ı papaza yolla ki şerikinin oğlanı tamam ola. (ası çek dürt onluyu, yerdeki kızı papazla ezdir vale iş yapsın)

Çep iken (ihalecinin solunda olmak) şerik-i muhallinin (ihalecinin ortağı) el’i bir remz’den lagari ise o remz’in maktaından serd eyle. (Açık elde kupa zayıfsa sür kupa dokuzu seyret)

Şerik-i muhalli’de bir remz’in adedi mahdut ise suht aşk eyle ta ki arz-i aşikarın (açık yer) remz-i azam’a lesa’ı kabil olmaya ( koz oyna, yer bizim elimize çakarsa oyarım seni)

Her kim ki, şol vesayaı hatmeyleyip çuha-ı çengar’da tatbik ede, Üstad-ı gayya-i aşikar ol kişiye dene. (yeşil çuhada bunnarı uygula, batağın babasın sensin)

29 Teşr’ini Sani 1404

müellif-i fakir, tulumbacızade yesari mirzabeg

Reklamlar